3/24/2015

Information inför att nyttjandeperiod av teckningsoptioner inleds imorgon

Imorgon, den 25 mars 2015, inleds nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med BIMobjects listningsemission. Nyttjandeperioden pågår fram till och med den 15 april 2015. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i BIMobject® till en kurs om 10,50 SEK. 

"Vi är enligt min uppfattning redan nu den ledande aktören av BIM-objekt i Europa. Genom det kapital som inbringas via teckningsoptionerna är vår avsikt främst att finansiera global verksamhetsexpansion. Vi följer den plan som ska leda till att BIMobject blir den globalt ledande aktören för BIM-objekt på marknaden och jag vill hälsa dig välkommen att följa med oss på vår fortsatta resa", säger Stefan Larsson, VD i BIMobject AB.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 1

 • Teckningstid: 25 mars - 15 april 2015 (genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 15 april 2015).
 • Antal utestående teckningsoptioner: 5 400 000 stycken av serie TO 1. 
 • Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i BIMobject® till en kurs om 10,50 SEK per aktie.
 • Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs BIMobject® 56,7 MSEK före emissionskostnader.
 • Sista dag för handel med teckningsoptioner: 13 april 2015. Notera att detta datum är justerat utifrån tidigare kommunikation. 
 • Värdering: Cirka 176,5 MSEK (pre money).

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 1, teaser samt anmälningssedel kommer att finnas tillgängliga på BIMobjects hemsida (info.bimobject.com) senast i samband med att nyttjandeperioden inleds. 

Viktiga tidpunkter i samband med teckningsoptionerna

 •  Teckningsperiod inleds: 25 mars 2015
 •  Sista dag för handel med teckningsoptioner: 13 april 2015
 • Teckningsperiod avslutas: 15 april 2015
 • Betalning: Samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 15 april  2015
 • Planerad kommunicering av utfall: V.16 2015
 • Planerad omvandling av interimsaktier till aktier: V.19 2015

Så här gör du för att nyttja dina teckningsoptioner av serie TO 1

Har du dina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerade teckningsoptioner)?
I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning/betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende hur man går tillväga för att nyttja sina teckningsoptioner. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden 25 mars till och med den 15 april 2015. För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. En folder innehållande en sammanfattning av villkor för teckningsoption av serie TO 1 kommer att utsändas till samtliga som har sitt innehav förvaltarregistrerat. 

Har du dina teckningsoptioner på ett VP-konto (direktregistrerade teckningsoptioner)?
Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Dock utsändes anmälningssedel och folder innehållande sammanfattning av villkor för teckningsoption av serie TO 1. Anmälningssedel kommer även att finnas på Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och BIMobject AB:s hemsida (info.bimobject.com). 

I samband med att anmälningssedel skickas in till Sedermera Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden den 25 mars till och med den 15 april 2015 under förutsättning att anmälningssedel samt likvid är Sedermera Fondkommission tillhanda senast enligt datum angivet på anmälningssedeln. Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Sedermera Fondkommission ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. Därefter ersätts interimsaktier med aktier. 

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 13 april 2015, alternativt nyttjas senast den 15 april 2015, förfaller. För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.

Vid eventuella frågor avseende BIMobjects teckningsoptioner, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se

BIMobject®:
BIMobject AB är ett svenskt företag med global skalbar affärsidé. Vi hjälper våra kunder att bli mer framgångsrika inom marknadsföring och försäljning genom att skapa virtuella kopior av deras produkter som BIM-objekt.  

BIMobject AB utvecklar IT-verktyg, webblösningar och tjänster för skapandet, konverteringen och publiceringen av BIM-objekt på nätet och skapar en direktlänk mellan produkterna och föreskrivande led som använder BIM/CAD-system i bygg- och inredningsbranschen. http://bimobject.com/

BIMobject® - Vinnare av Red Herring Europe Top 100 Awards 2013, vinnare av 2013 Red Herring 100 Global och vinnare av IAIR AWARDS 2013!

BIMobject AB (publ) - NASDAQ First North Stockholm- Ticker: BIM

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Link to file