Utveckling av aktiekapital

År

Händelse

Kvotvärde

Ökning av
antalet aktier

Ökning av aktiekapital

Totalt antal aktier

Totalt aktiekapital

2011 Nybildning 100 500 50 000
500 50 000
2011 Nyemission 100 214 21 400
714 71 400
2012 Nyemission 100 97 9 700 811 81 100
2012 Aktieuppdelning 100:1 1 80 289
- 81 100 81 100
2013 Nyemission 1 4 850 4 850 85 950 85 950
2013 Nyemission 1 5 306 5 306 91 256 91 256
2013 Fondemission 5,72 - 430 728,32 91 256 521 984,32
2013 Aktieuppdelning 130:1 0,044 11 772 024 - 11 863 280 521 984,32
2013 Nyemission 0,044 2 700 000 118 800 14 563 280 640 784,32
2014 Nyemission 0,044 2 242 900
98 687,6
16 806 180
739 431,92
2015 Nyemission 0,044 5 083 164 223 659,22 21 889 344  963 131,14 
2016 Aktieuppdelning 2:1 0,022  21 889 344 43 778 688  963 131,14 
2017  Nyemission  0,022 7 938 566  174 648  51 717 254  1 137 779,14 
2018 Nyemission  0,022 7 757 588  170 666,94  59 474 842  1 308 446,08 

 

Största ägare per den 31 juli 2018

 

Namn

Antal aktier

Andel av röster och kapital

Solar A/S  10 350 000 17,4% 
EQT Ventures 7 757 588  13,0% 
Procedural Labs AB 4 945 900 8,3%
Clever Together AB  4 485 800  7,5% 
IKC Fonder  4 374 425  7,4% 
Övriga (ca 2 500 aktieägare)
27 561 529
46,4%
Totalt 59 474 842 100,00%
Styrelseledamot och VD Stefan Larsson äger 100 % i Procedural Labs AB.